Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Organizatorem szkoleń jest firma Zachorowska & Partners z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 49.

Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania się i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez
Zachorowska & Partners.

Rezerwacja uczestnictwa w szkoleniach odbywa się w następujący sposób:

  • telefonicznie (dla potwierdzenia zgłoszenia należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy),
  • pocztą elektroniczną.

Prawidłowo wypełniony i zeskanowany formularz należy przesłać mailem na adres: Joanna.Nowosielska@HHRR.pl nie później niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Otrzymany formularz zgłoszeniowy zostanie potwierdzony przez konsultanta Zachorowska & Partners w kolejnym dniu roboczym.

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać potwierdzony:

  • w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przez uczestnika faktycznie biorącego udział w szkoleniu,
  • w przypadku innych podmiotów – przez osobę zgłaszającą na szkolenie, posiadającą uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych, w imieniu firmy zgłaszającej.

Podpis na formularzu zgłoszeniowym potwierdza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu, wszelkich płatności wynikających z organizacji szkolenia oraz zgodę na wystawienie faktury VAT przez Zachorowska & Partners.

Nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, osoba zgłoszona na szkolenie otrzyma od konsultanta Zachorowska & Partners potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Potwierdzenie to zostanie przesłane pocztą elektroniczną do uczestnika szkolenia lub osoby zgłaszającej.

Warunki płatności

Koszt szkolenia: cena uzależniona jest od tematyki szkolenia.

Przy jednoczesnym* zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika, oferujemy 10% zniżki.

*Zgłoszenie jednoczesne oznacza zgłoszenie wszystkich uczestników na jednym formularzu, przy czym nie ma znaczenia, czy są oni zgłaszani na to samo szkolenie czy na różne.

Ogólne warunki płatności za uczestnictwo w szkoleniach

  • wpłata przelewem na konto firmy Zachorowska & Partners 100% kwoty brutto przed rozpoczęciem szkolenia lub    
  • wpłata przelewem na konto firmy Zachorowska & Partners 100% kwoty brutto na podstawie faktury VAT, wystawionej ostatniego dnia szkolenia, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Zgłaszający niniejszym wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Ceny wszystkich szkoleń oferowanych przez Zachorowska & Partners są kwotami netto.

W przypadku odwołania zajęć w planowanym terminie, z powodu braku wolnych miejsc lub niewystarczającej liczby chętnych, Zachorowska & Partners zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Opłata wniesiona za wyżej wymienione szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub, na wniosek osoby zgłaszającej, zostanie zaliczona na poczet innych szkoleń organizowanych przez Zachorowska & Partners.

Rezygnacja

Informacja o rezygnacji z zajęć musi być przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na szkolenie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu, zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.

Warunkiem rezygnacji ze szkolenia organizowanego przez Zachorowska & Partners, bez ponoszenia żadnych kosztów, jest przesłanie rezygnacji na wskazany adres mailowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.

Opłatę za szkolenie należy przelać na konto:
Zachorowska & Partners
01-864 Warszawa, ul. Jana Kochanowskiego 49
Rachunek Nr 50 1240 6247 1111 0010 1705 5443

Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w szkoleniu.

W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu, może wziąć udział inna osoba wskazana przez osobę zgłaszającą.

Uwagi organizacyjne

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • zestaw materiałów szkoleniowych,
  • obiad i przerwy na kawę,
  • certyfikat ukończenia szkolenia.

Zachorowska & Partners nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

Zachorowska & Partners zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zajęć, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników szkolenia.

Zachorowska & Partners zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Zachorowska & Partners.

ZACHOROWSKA & PARTNERS
z siedzibą w Warszawie 01-864, przy ul. Jana Kochanowskiego 49
REGON 141288196, NIP 118 122 91 54